Formularz zlecenia


REGULAMIN

SGdata nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nośnika, które mogą się ujawnić podczas ekspertyzy oraz za pogorszenie stanu w wyniku czynności podjętych podczas ekspertyzy. SGdata nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia nośnika powstałe w transporcie.

SGdata zobowiązuje się do podjęcia próby odzyskania danych z dostarczonych nośników.

SGdata nie ponosi odpowiedzialności za legalność oprogramowania na dostarczanych nośnikach oraz treść na nich
zawartą.

SGdata pomimo wykonania czynności z należytą starannością, wiedzą, doświadczeniem i użyciem
specjalistycznego sprzętu nie gwarantuje odzyskania wszystkich informacji z nośnika.

SGdata zapewnia ochronę powierzanych nośników oraz danych, zobowiązuje się do zachowania tajemnicy
handlowej i nie udzielania informacji osobom trzecim na temat Zlecającego oraz zlecenia bez zgody Zlecającego.

Zlecający wyraża zgodę na otwarcie dysku twardego w warunkach laboratoryjnych w celu podjęcia ekspertyzy
i próby odzyskania danych, o ile Zlecający zaznaczył odpowiednią opcję na formularzu zlecenia.

Ekspertyza dysku otwieranego wcześniej przez inną firmę jest płatna z góry i wynosi 300zł brutto(dyski HDD).

Ekspertyza dysku otwieranego wcześniej w warunkach domowych jest płatna z góry i wynosi 400zł brutto(dyski
HDD).

W przypadku niemożliwości nabycia niezbędnych podzespołów do wykonania ekspertyzy lub braku pinoutów do kart flash, proces ekspertyzy może się wydłużyć ponad określony w zleceniu.

Odzyskane dane są przechowywane na zaszyfrowanym nośniku przez okres 7 dni od momentu przekazania wyników ekspertyzy.

Dłuższe przechowywanie odzyskanych danych jest możliwe, jeżeli Zlecający poinformuje o tym firmę SGdata.

Przechowanie nośnika z którego dane są odzyskiwane w przypadku gdy Zlecający chce jego zwrotu jest darmowe
do miesiąca od momentu przekazania wyników ekspertyzy.

Przechowanie nośnika powyżej miesiąca w sytuacji gdy Zlecający chce go odebrać jest płatne 100zł brutto za każdy rozpoczęty miesiąc.

Przechowanie danych na serwerze: standardowo 7 dni z możliwością przedłużenia.

W przypadku gdy istnieje możliwość odzyskania danych z dysku twardego uszkodzonego mechanicznie,
a Zlecający zrezygnuje z usługi i zażąda zwrotu nośnika, zobowiązany jest do zapłaty 20zł brutto na pokrycie kosztów kuriera.

W przypadku możliwości odzyskania danych i rezygnacji z usługi SGdata nie gwarantuje, że będzie możliwe odzyskanie danych drugi raz.

Telefony po wykonaniu usługi odzyskania danych nie są przywracane do stanu sprawności.

W przypadku nieodebrania przez Zlecającego nośnika w terminie 90 dni od momentu przekazania wyników ekspertyzy przechodzi on na własność SGdata. Nie zwalnia to z opłaty za przechowanie nośnika.

Odzyskane dane są przekazywane Klientowi po zapłaceniu za usługę. Przelewem lub gotówką przy odbiorze.
Nie wysyłamy danych za pobraniem.

Zleceniodawca potwierdza, że nośnik oraz zawarte na nim dane są jego własnością lub ma prawo nimi
dysponować i nie pochodzą z nielegalnego źródła.

Wszelkie działania Zleceniobiorcy dotyczące procesu diagnozy, odzyskania danych oraz narzędzi są tajemnicą
SGdata i nie podlegają ujawnieniu.

Zasady dotyczące ochrony przetwarzania danych osobowych:

a) Administratorem danych osobowych jest SGdata z siedzibą przy ul. Spacerowej 90, 44-141 Gliwice

b) Kontakt z osobą realizującą w SGdata zadania Inspektora ochrony danych osobowych jest możliwy poprzez

adres e-mail: kontakt@sgdata.pl lub pisemnie na adres administratora danych z dopiskiem „Inspektor

danych osobowych

c) Dane osobowe są zbierane i będą przetwarzane w celu wykonania zlecenia, na podstawie art.6 ust.1 pkt.b

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

d) Dane osobowe będą przechowywane w celach wskazanych w pkt. c, do czasu wykonania wszystkich zobowiązań wynikających ze zlecenia.

e) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem niezbędnym do wykonania zlecenia.

Konsekwencją odmówienia podania danych jest brak możliwości realizacji zlecenia.

f) Zamawiający może odwołać każdą ze zgód, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, w dowolnym momencie.

g) Zamawiającemu przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania,

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia

danych.

h) Zamawiającemu przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym

momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej

cofnięciem.

i) Wszelkie dane gromadzone przez firmę SGdata, nie będą przekazywane osobom trzecim.

Wszelkie spory, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie, należy rozstrzygać w sądzie właściwym dla siedziby firmy SGdata.

Call Now Button